This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.

Bạn nhận được thông báo này bởi vì một trong các lý do sau:

Vui lòng truy cập trung tâm khách hàng của STV để giải quyết vấn đề!

http://stv.vn